Общи условия за кампанията “Вело Линия”

Раздел I: Общи разпоредби

1. Кампанията “Вело Линия” (“Кампанията”) се организира по инициатива на “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО.” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, ДДС № BG131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. “3-ти Март” № 1, e-mail: socialmedia@lidl.bg, тел. 02/8026615 (“Лидл”). Кампанията е организирана от “Некст Ди Си” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 201367752, ДДС № BG201367752, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Цар Иван Шишман № 12, ет. 3, e-mail lidl@next-dc.com, тел. 02/4188080 (“Некст Ди Си”). Лидл и Некст Ди Си заедно се наричат “Организатори”.

2. В Кампанията може да се участва в следните дни (“Период на Кампанията”): 06.08, 07.08, 13.08., 14.08, 20.08, 21.08, 27.08, 28.08, 3.09, 4.09, 10.09, 11.09, 17.09, 18.09 от 10:00 до 18:00 часа. При неблагоприятни метеорологични условия по преценка на Организаторите Кампанията може да не бъде проведена в някои от посочените дни или изобщо.

3. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от който и да е от Организаторите.

4. Кампанията се организира и провежда само на територията на град София в парк Витоша, местност Голи връх, в близост до горната станция на Драгалевски лифт чрез разработена специално за целта инсталация. В Кампанията може да вземе участие всяко физическо лице на възраст над 18 години, което притежава велосипед, изправен и пригоден за използване в планински условия, и разполага с необходимата защитна екипировка (каска е минималното изискване).

5. С участието си в Кампанията (чрез натискане на бутона на началния пост) всеки участник приема настоящите Общи условия и се съгласява да спазва техните разпоредби.

Раздел II: Участие Кампанията

6. За да се включи в Кампанията, всяко физическо лице, което отговаря на условията по т. 4 по-горе („Участник“), трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу:

● Със своя велосипед, предназначен за планинско спускане, и подходяща за целта екипировка да се изкачи до началната точка на велосипедния маршрут, участващ във Вело Линия.

● За целта той може да използва безплатната автобусна линия за велосипедисти, осигурена от Лидл, по линията КС “Хладилника” през “Бай Кръстьо” до хижа Алеко, оперираща през всички почивни и празнични от 9 юли до 18 септември 2016 г. и тръгваща от началната спирка в 8:20 и 10:30 ч.

● Да приеме условията и да активира инсталацията чрез натискане на бутона за целта на началния й пост, а след това прибере получения от инсталацията билет. Той служи като документ, удостоверяващ възможността на участника да използва трасето, както и за идентификация при получаване на награда от участието му в Кампанията.

● След получаване на знак за потвърждение, че инсталация започва работа, да тръгне по отбелязаното трасе, без да се отклонява от него, като поетапно премине през четирите видео поста, екипирани с видео камери за заснемане.

● Участникът да приключи спускането си по трасето, като излезе през неговия финален участък.

7. Участието си в кампанията уУчастникът може да проследи на сайта на Кампанията (“Сайта”) на адрес http://veloline.bg.

8. Всички видео клипове, създадени чрез инсталацията, се качват в канала на Лидл в YouTube. Достъпът до тях е единствено чрез сайта на Вело Линия — https://veloline.bg.

9. Видео съдържанието, качвано на сайта на Вело Линия, се модерира от Организаторите.

Раздел III: Права и отговорности

10. С участието си в Кампанията в нейния период, спазвайки нейните условия и придържайки се към инструкциите за работа с Инсталацията, Участниците могат да спечелят награди.

11. Наградите, които ще бъдат раздадени в Кампанията, са две, както следва:

11.1. първа награда — ваучер за 5-дневна байк ваканция в хотел Орловец***** за един човек, с включен All inclusive пакет и с включена лифт карта за Велопарк Пампорово. Наградата може да се използва през сезон лято 2017.

11.2. втора награда — ваучер за персонална фотосесия с фотографа Георги Даскалов, която ще бъде публикувана в зимния брой на списание 360.

12. Наградите се печелят, както следва:

12.1. първата награда се печели от участника с най-много спускания, заснети от Инсталацията по време на Кампанията;

12.2. втората награда се печели от участника с най-много на брой гледания, реализирани в Периода на Кампанията на неговия клип.

12.3. един участник има възможност да спечели и двете награди.

13. Печелившите участници ще бъдат определени сред всички участници в Кампанията, както следва:

13.1. печелещият първата награда участник се определя сред всички участници в Кампанията, които до 30.09.2016 г. представят събраните билети от своите спускания на Организаторите, изпращайки ги на адреса на Изпълнителя — ул. Шишман 12, ет. 3, София, 1000, България. Билетите им следва да бъдат придружени от данните на участниците — трите имена, телефон и имейл за връзка;

13.2. печелещият втората награда участник се определя на база броя гледания на всички видеа, публикувани на сайта на Кампанията — https://veloline.bg. Печеливш е Участникът, който получи най-много гледания на неговия клип

14. Определянето на печелившите участници ще се извърши както следва:

14.1. определянето на печелещия първата награда участник ще се извърши на 6.10.2016 г. в присъствието на представители на Организаторите. Организаторите ще се свържат с него на предоставения от него телефонен номер и по имейл.

14.2. определянето на печелещия втора награда ще се извърши на 27 септември, след успешното приключване на Кампанията, като неговото видео ще бъде обявено на сайта на Кампанията и на официалната Facebook страница на Лидл България (www.facebook.com/lidlbulgaria). Участникът, притежаващ билета от това спускане, следва да го представи на Организаторите до 30.09.2016 г., изпращайки го на адреса на Изпълнителя — ул. Шишман 12, ет. 3, София, 1000, България. Билетът следва да бъде придружен от данните на участника — трите му имена, телефон и имейл за връзка.

15. Некст Ди Си се свързва по телефон и/или имейл с печелившите Участници с оглед уточняване получаването на наградите. Печеливш Участник, който не се е отзовал на опитите на Некст Ди Си за контакт до 13.10.2016 г. включително, не е предоставил точни и верни лични данни, губи правото да получи наградата/наградите.

16. Условията по получаването на наградата/наградите се координират с Некст Ди Си.

17. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

18. За валидни се считат всички билети, които отговарят на видео, публикувано в сайта на Вело линия — https://veloline.bg, и произведени от Инсталацията. Един билет може да се отнася само за един участник. Единственото участниците, които притежават билет от спускане, могат да участват при раздаването на наградата/наградите. Участниците, които ги придружават в спускане, не могат да предявят претенция към наградата/наградите.

19. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави която и да е от описаните награди по причини извън неговата воля, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

Раздел IV: Права и отговорности

20. С участието си в Кампанията всеки Участник декларира, че е пълнолетен, физически и психически здрав, притежава нужните умения за участие в спускането и действията му не са противопоказни на лекарско предписание. Участникът осъзнава, че участието му в тази Кампания е изпитание за духа и тялото и носи потенциална опасност за живота му, сериозни наранявания и имуществени щети. Основните рискове могат да бъдат причинени от, но не само, терена, изграденото трасе, случайни предмети, оборудване, екипировка, личното му физическо състояние, метеорологични условия. Също така и от действия на трети лица като, но не само, участници, доброволци, зрители и др.

21. Участникът декларира, че няма да уврежда инсталацията, чрез която се провежда Кампанията, по какъвто и да било начин.

22. Всеки Участник поема на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието му в Кампанията. Участникът може да използва безплатния автобусен транспорт, осигурен от Лидл, до хижа Алеко в София.

23. Участникът носи отговорност за здравето и живота си. Той осъзнава, че може да бъде ощетен поради невнимание и безотговорност, лична или на трети лица, опасна или дефектна екипировка или собственост, стопанисвана и контролирана от трети лица, или при човешка намеса.

24. Участникът се задължава и приема при спускането по трасето да пази другите участници, доброволци, зрители и официални лица, организатори и спонсори, като няма да поема необмислени рискове и потвърждава, че е запознат, че евентуално увредени от него физически лица, съответно техни роднини и/или юридически лица, могат да предявят претенции за обезщетение съгласно приложимото законодателство.

25. Организаторите не носят отговорност за смърт на Участника, за инвалидност, за физически травми, за материални щети, за кражба на имущество и други вреди, които могат да настъпят за Участника по време на Кампанията или по пътя към и от мястото на провеждане на Кампанията, които не се дължат на причини, за които Оргазнизаторите или който и да е от тях отговорят.

26. Участникът дава съгласието си да получи медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на участието си в Кампанията, да бъде транспортиран от Планинска Спасителна Служба. Участникът е наясно, че част от тези дейности се заплащат, както и че за тези рискове или за част от рисковете Участникът може да бъде застрахован.

27. Участникът има право да поиска неговото участие в Кампанията да бъде заличено, като за целта следва да се свърже с Организаторите по писмен път на имейл socialmedia@lidl.bg.

28. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, когато това се налага поради промени в нормативни актове, искания и действия на регулаторни органи, промяна в пазарните условия, поради системни нарушения на Общите условия, при форсмажорни обстоятелства и/или при друга необходимост по преценка на Организатора. Промените ще бъдат отразявани и публикувани, преди да влязат в сила, на Facebook страницата на Лидл (https://www.facebook.com/lidlbulgaria) и на Сайта на Кампанията - http://veloline.bg, като с нарочен текст ще бъде обърнато внимание на наличието на такива промени. Актуалните Общи условия могат да бъдат намерени в Сайта на Кампанията на адрес http://veloline.bg.

29. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това по реда на т. 28, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия, форсмажорни обстоятелства и/или при друга необходимост по преценка на Организатора, като в тези случаи Организаторът не дължи компенсация на участниците.

30. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на Кампанията или нейното непровеждане в конкретен ден поради форсмажорни обстоятелства.

31. Ако Организаторът узнае, че даден Участник не спазва изискванията на Общите условия, съответният Участник ще бъде дисквалифициран без допълнително уведомление, като неговият достъп до трасето на Кампанията може да бъде ограничен. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Кампанията, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

32. Евентуално възникнали спорове между Организатора и Участниците в Кампанията се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – от компетентните съдилища в Република България. Недействителност или неприложимост на която и да е разпоредба от тези Общи условия на Кампанията няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Към съдържанието на настоящите Общи условия на Кампанията и провеждането на Кампанията се прилага действащото законодателство на Република България.

33. С участието си в Кампанията Участникът се съгласява, че носи отговорност (и Организаторът не носи отговорност пред Участника или пред което и да е трето лице) за всяко нарушение на неговите задължения съгласно настоящите Общи условия и за всички последици от такова нарушение.

Раздел V: Авторски права

34. С приемане на настоящите Общи Условия всеки Участник предоставя на Организаторите безвъзмездно неизключителните права за заснемане и използване на заснетото видео, резултат от участието му в Кампанията, включително, но не само, им предоставя правото по своя собствена преценка да възпроизвеждат, публично да показват (напр., но не само във Facebook страницата на Възложителя) и да разпространяват сред неограничен брой лица видеото, да решат дали видеото може да бъде разгласено и да определят времето, мястото и начина, по който да стане това, да спрат използването на видеото и др.

Раздел VI: Лични данни

35. За да участва в Кампанията и за да получи наградата/наградите си, Участникът трябва да е изпълнил условията на Раздел II и Раздел III от настоящите Общи условия, включително но не само да предостави свои собствени лични данни. Предоставянето от страна на Участника на неговите собствени лични данни (т.е. трите имена, телефон и имейл за връзка) за целите на настоящата Кампания на Организаторите, e необходимо условие за участие, съответно за получаване на награда. Участникът се съгласява с обработването на личната му информация, в съответствие с Общите условия, която по своя преценка е предоставил на Организатора.

36. Участието в настоящата Кампания предполага познаване на настоящите Общи условия и съгласието на Участника с тях. Съгласието на Участника с Общите условия на Кампанията (изразено чрез участие на Участника в Кампанията) предполага и съгласие на Участника да предостави свои точни и достоверни лични данни. Ако предоставените лични данни са грешни и/или неточни, непълни или не са актуални и с това се възпрепятства получаването на награда от печелившия Участник, последният губи правото да я получи.

37. Личните данни на всички участници в Кампанията се обработват в съответствие с приложимия български Закон за защита на личните данни (и наричан по-долу за краткост "ЗЗЛД". Организаторът "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КД и “Некст Ди Си” ООД са регистрирани администратори на лични данни, в съответствие със ЗЗЛД под идентификационен № 286250 (за "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КД) и под идентификационен № 301721 (За “Некст Ди Си” ООД). Организаторът обработва лични данни за целите на настоящата Кампания. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора, могат да бъдат разкривани на (i) Лидл; (ii) търговски партньори и контрагенти на Организатора, участващи в организацията на Кампанията, както и (iii) на други лица ако е предвидено в нормативен акт. След края на Кампанията, в срок от 3 месеца, данните ще бъдат унищожени.

38. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участниците.

39. Съгласно ЗЗЛД, всеки Участник в Играта има право:

(i) да получи достъп до отнасящите се до него лични данни. Правото на достъп по настоящата точка се осъществява с писмено заявление до Организатора. Участникът може да упражни своето право по настоящата подточка (i) безплатно, съобразно изискванията на ЗЗЛД.

(ii) по всяко време да поиска от съответния Организатора да: а) заличи, коригира или блокира личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора.

(iii) да възразят пред Организатора срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния Участник няма повече да бъдат обработвани, както и на всички останали права съгласно ЗЗЛД.

40. За да упражни правата си по т. 39 по-горе, Участникът трябва да изпрати на адреса на Организатора "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КД, с адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. "3-ти Март" №1 и “Некст Ди Си” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 201367752, ДДС № BG201367752, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Цар Иван Шишман № 12, ет. 3, писмено заявление, което съдържа трите имена, телефон и имейл за връзка за идентифициране на съответния Участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване и адрес за кореспонденция с Участника. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно.

41. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4 ал. 2 от ЗЗЛД с приемане от негова страна на настоящите Общи условия на настоящата Кампания всеки Участник ДЕКЛАРИРА, че: (i) е запознат с целите на обработване на личните му/й данни (три имена, телефон, имейл, съгласно т.35 от Общите Условия); (ii) предоставя доброволно личните си данни (три имена, телефон, имейл, съгласно т.35 от Общите условия), и (iii) изразява изричното си, информирано и доброволно съгласие предоставените от него/нея и обработвани от Организатора " лични данни (три имена, телефон, имейл, съгласно т.35 от Общите Условия) да бъдат обработвани за горепосочените цели, да бъдат предоставяни на лицата, описани в т. 37 по-горе.